СЪОБЩЕНИЕ

Относно условията за получаване на стипендия от учениците в ПМГ „К.Величков” през ІІ срок на учебната 2017/2018 година

ПРАВИЛА

Съгласно чл. 8 от ПМС № 328/ 21.12.2017 стипендия се отпуска след завършено ОСНОВНО образование и ученикът няма действаща наложена санкция по решение на ПС. Допуснатите от него отсъствия да не бъдат 5 и повече по неуважителни причини и 150/80 (съответно за година/срок) по уважителни. 

Всички ученици, желаещи да кандидатстват за стипендия, в срок до 27.02.2018 г да представят на класните ръководители пълен набор документи, както следва:

Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават следните документи:

·      По чл. 5, т. 1 – За постигнати образователни резултати:

Заявление-декларация по образец (Приложение № 1) – изтегля се от сайта на ПМГ.

Успехът за тази стипендия трябва да е не по малък от 5.50, удостоверен с подпис от кл. ръководител.

·      По чл. 5, т. 2 - За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

1)                     Заявление-декларация по образец (Приложение № 2) - изтегля се от сайта на ПМГ

Заявлението трябва да бъде подписано и от родителя/попечителя на ученика;

Успехът да  не е по малък от 4.75

2)           Удостоверения за доходите на двамата родители за определения шестмесечен период;

3)           Удостоверение от Д “СП“ за помощи по реда на и чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца;

4)        Удостоверение от Д „АЗ“, ако има такова;

5)                     Удостоверение от училището за непълнолетните учащи братя и сестри. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри.

6)           При необходимост и други документи

·           По чл. 5, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

1)                     Заявление-декларация по образец (Приложение № 3) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)           Решение на ТЕЛК, удостоверяващо трайно увреждане по смисъла на §1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания

·           По чл. 5, т. 4 - За ученици без родители:

1)                     Заявление-декларация по образец (Приложение № 4) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)           Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·           По чл. 5, т. 5 - За ученици само с един родител:

1)                     Заявление-декларация по образец (Приложение № 5) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)                     Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·  В случай, че ученикът  кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,  избира  коя да получава с писмено заявление-декларация  по образец (Приложение №6) - изтегля се от сайта на ПМГ

·           По чл. 6 (еднократни):

1)           Заявление - свободен текст

2)           Документи, удостоверяващи съответните обстоятелства

ДОХОДЪТ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО ДА НЕ НАДВИШАВА МИНИМАЛНАТА ЗА СТРАНАТА (468.00 ЛВ.)

ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД ЗА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ Е  VІІІ. 2017 – І. 2018 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО .

УСПЕХА СЕ ВЗИМА ОТ І СРОК НА 2017-2018 Г. (БЕЗ СИП)

Всички заявления  да бъдат придружени със списък от кл. ръководител и внесени от него при  домакин-касиера в канцеларията, освен тези по чл. 5, т. 2 - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Същите кандидатът лично представя за проверка на г-жа Милева ЗДАСД.

При проблем с изтеглянето на заявление – декларация, същите могат да бъдат получени в канцеларията.

                                                                                                    ДИРЕКТОР:

                                                                                                                    /РАДКА СПАСОВА/