СЪОБЩЕНИЕ

Относно условията за получаване на стипендия от учениците в ПМГ „К.Величков” през І срок на учебната 2016/2017 година

 

Съгласно чл. 8 от ПМС № 33/ 15.02.2013 стипендия се отпуска след завършено ОСНОВНО образование/ 9 клас/ и ученикът няма действаща наложена санкция по решение на ПС.

Всички ученици, желаещи да кандидатстват за стипендия, в срок до 28.10.2016 г да представят на класните /зам. класните ръководители пълен набор документи, както следва: Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават следните документи:

·           По чл. 5, т. 1 – За постигнати образователни резултати  -

Заявление-декларация по образец (изтегли Приложение № 1)

Успехът за тази стипендия трябва да е не по малък от 5.50, удостоверен с подпис от кл. ръководител.

·           По чл. 5, т. 2 - За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Заявление-декларация по образец (изтегли Приложение № 2)

Заявлението трябва да бъде подписано и от родителя/попечителя на ученика;

Успехът да  не е по малък от 4.75

– Удостоверения за доходите на двамата родители за определения шестмесечен период;

– Удостоверение от Д “СП“ за помощи по реда на и чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца;

– Удостоверение от Д „АЗ“, ако има такова;

–Удостоверение от училището за непълнолетните учащи братя и сестри. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри.

  При необходимост и други документи

·           По чл. 5, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление-декларация по образец (изтегли Приложение № 3)

– Решение на ТЕЛК, удостоверяващо трайно увреждане по смисъла на §1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания

·           По чл. 5, т. 4 - За ученици без родители

Заявление-декларация по образец (изтегли Приложение № 4)

– Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·           По чл. 5, т. 5 - За ученици само с един родител

Заявление-декларация по образец (изтегли Приложение № 5)

– Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·      В случай, че ученикът  кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,  избира  коя да получава с писмено заявление-декларация  по образец (изтегли Приложение №6)

·           По чл. 6 (еднократни):

– Заявление - свободен текст

– Документи, удостоверяващи съответните обстоятелства

- ДОХОДЪТ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА МИНИМАЛНАТА ЗА СТРАНАТА (420.00 ЛВ.)

ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД ЗА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ Е _ІV 2016 – ІХ  2016Г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО .

УСПЕХЪТ СЕ ВЗИМА ОТ ИЗМИНАЛАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА, КАТО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА СИП.

Всички заявления  да бъдат придружени със списък от кл.ръководител и внесени от него при г-жа Йорданова – домакин- касиер в канцеларията.

При проблем с изтеглянето на заявление – декларация, същите могат да бъдат получени в канцеларията.

 

З А П О В Е Д № 223/18.10.2016 г.
Актуализирани вътрешни правила за определяне на стипендии  за учебната 2016/2017
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6