ИСТОРИЯ ПАТРОН НАСТОЯТЕЛСТВО УЧИТЕЛИ РЪКОВОДСТВО УЧЕНИЧЕСКИ_СЪВЕТ
НОВИ ДОКУМЕНТИ 2017/2018г. (някои материали са в проект)

ДОКУМЕНТИ 2016/2017г.

В момента в гимназията се обучават около 640 ученици в 27 паралелки по следните профили:

  1. Информатика, математика, английски език
  2. Математика, информационни технологии, английски език
  3. Биология, химия, английски език
  4. Информационни технологии, информатика, английски език
  5. Професионална паралелка Програмист, специалност Програмно осигуряване, английски език
  6. за ученици 5 - 7 клас засилено изучаване на математика и информационни технологии

Обучението в Математическа гимназия е с продължителност 5 години.
При дипломирането си учениците получават и сертификат за компютърни умения. Професионалните паралелки завършват и с професионален разряд.

Регламент и организация на дейностите по прием на ученици
 

Резултатите от матурите Випуск 2010            Резултатите от матурите Випуск 2009

сайта на МОМН
сайта на РИО Пазарджик
ВАКАНЦИИ - линк към сайта на МОМН
ОЛИМПИАДИ - линк към сайта на МОМН


        Отчет на бюджета към З.06.2016
        Отчет на бюджета към З0.09.2016
        Отчет на бюджета към З1.03.2017
        Отчет на бюджета към З0.06.2017

за профилите 2016/17:


НОВ  МОДЕРЕН  ПРОФИЛ

    Специалност “Програмно осигуряване”, професия "Програмист",
със засилено изучаване на Английски език

        Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

Професията Програмист е разделена в  две направления – Приложно програмиране и Уеб дизайн и разработка

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Приложно програмиране са:

  • изграждане на приложни  програми

  • създаване на приложения за бази данни

  • програмиране на бизнес приложения

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Уеб дизайн и разработка са:

  • създаване на уеб сайтове

  • програмиране на динамични уеб приложения

  • дизайн  на  системи за управление на съдържанието

    Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, след полагане на държавни изпити, се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Възможности за професионална реализация:
Придобилите професионална квалификация по специалността “Програмно осигуряване”, могат да намерят реализация като приложни специалисти в областта на:

  • информатиката

  • техническото осигуряване на компютърни системи

  • програмно осигуряване на компютърни системи

  • уеб програмирането

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Английски език, информатика, математика

Искате компютрите да изпълняват програми, писани от вас - изберете си профил с информатика!
Всички ползват готови програми на компютъра си, но много по - вълнуващо е да създаваш такива със С++, С# и да използваш SQL Server за база данни. Ще можете да създавате Web и Desktop приложения, което е отличен старт за вас, бъдещи високо платени IT специалисти.

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


 Английски език, биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда

Бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, еколози и още много други специалисти. Искате да сте на ниво в биологията и английския език, което ви позволява още като студенти да трупате стаж по специалността и полезни контакти във Великобритания и САЩ.
Това е вашият профил!

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по биология от удостоверението за завършен 7клас.


Математика, английски език, информационни технологии

В този профил ще овладеете до съвършенство текстообработката и електронните таблици, ще правите впечатляващи презентации, ще се занимавате с мултимедия и компютърен дизайн. Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, Flash, 3D Max, MSOffice, InDesign и други приложни програми. Ще получите отлична подготовка по математика и английски език.

Всичко това и още много са 
информационните технологии в съчетание с математика - гаранция за успешна реализация !

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Информационни технологии, английски език, информатика 

Това е профилът с най–много часове по компютърни науки. Искате да администрирате мрежи, искате да създавате анимации и да сте филмови продуценти, искате да програмирате и да проектирате нови информационни системи, искате да сте web–дизайнери и web-разработчици и езикът да е ваш помощник, то това е вашият профил! Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, Flash, 3D Max, MSOffice, InDesign и други приложни програми. Ще усвоите С++, С# , SQL, HTML, CSS и други по ваше желание.

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Ние можем да ви подготвим!

Професионализма и високата квалификация на учителите
  гарантира високото качество на вашето образование.

Всички профили в съчетание с 
отличната подготовка по математика и чужд език 
/ традиция за МГ /, ви дават възможност
да продължите образованието си където пожелаете!

над 97% от всеки випуск  на МГ учат във ВУЗ


малко пояснения

Казано простичко и кратко:

В профилите с информационните технологии се набляга на уменията за ползване на готови програми и софтуерни пакети (текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, компютърна графика и анимация, мултимедия и клипове, уеб дизайн и т.н.).

В профилите с информатика превес има изучаването на езици за програмиране, алгоритми, създаване на приложни програми. Придобиват се умения за работа със средства за създаване на софтуер.

В крайна сметка компютърните умения означава да имаш понятие и от двете.

 

Иначе по-строго погледнато:

Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника. Информационните технологии обхващат практическото приложение на информатиката и в това отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини. Поради важната роля на комуникациите в съвременните средства за обработка на информация, често се използва и по-широкото понятие информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

В центъра на информационните технологии е информацията — тяхната основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с нея с помощта на изчислителна техника (компютри). Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления (процеси) да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Макар да не съществува общоприета конкретна дефиниция, обикновено под информация се разбира налично, използваемо знание. В по-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи - данни.

Теоретичната основа на информационните технологии е информатиката

Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука, за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините за нейното представяне, както и информационните процеси като композиция на основните информационни дейности и методите и средствата за тяхното автоматизиране. Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки.

През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология. Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.

В англоезичните страни информатиката се нарича computer science (компютърни науки) - официално термин informatics няма, въпреки че се използва, например в името на Международната олимпиада по информатика - International Olympiad in Informatics. Думи със сходен корен се ползват в болшинството европейско-континентални езици. Например Informatik на немски, informatique на френски, informatica на други романски.

В практиката по света има разлика в учебните програми по информатика и компютърни науки. В университети в САЩ, които имат специалност "informatics", тя обхваща и човешката страна в ползването на компютри. Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, въвеждайки класификация на ACM, създават специалност "компютърни науки", с по-специфичен фокус върху изчислителните възможности на компютърните системи.
 

Софтуерът е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за използването на компютрите за работа с информация. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение. За създаването на програмите се използват различни езици за програмиране, като написания с тях изходен код обикновено се обработва с помощта на специализиран софтуер, за да се превърне в използваем софтуер.

Софтуерът обикновено се разделя на две основни групи - системен, който има общо предназначение, и приложен, който е насочен към конкретно приложение на информационните технологии. Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер и връзката между него и потребителя. Системният софтуер обикновено е обединен в пакет от взаимодействащи си програми, наричан операционна система. Предназначението на системния софтуер е да освободи авторите на приложни програми от пряко взаимодействие с компютърния хардуер, който е много разнороден. Той дава достъп до хардуера, който е унифициран и независим от начина на работа на конкретните устройства. Приложният софтуер включва потребителските приложения и програми, работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори, уеб браузърите и т.н.