ИСТОРИЯ ПАТРОН НАСТОЯТЕЛСТВО УЧИТЕЛИ РЪКОВОДСТВО УЧЕНИЧЕСКИ_СЪВЕТ

      НОВИ ДОКУМЕНТИ 2017/2018г.                 ДОКУМЕНТИ приети 2016/2017г.


В момента в гимназията се обучават 677 ученици в 29 паралелки по следните профили:

Профил Природоматематически:
    Информатика, математика, английски език
    Математика, информационни технологии, английски език
    Биология, химия, английски език

Профил Технологичен:
    Информационни технологии, информатика, английски език
    Информационни технологии, математика, английски език

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Профил „Природни науки“
Профил „Математически“
Професия Програмист, специалност Програмно осигуряване
Професия Приложен програмист, специалност Приложно програмиране

за ученици 5 - 7 клас засилено изучаване на математика и информационни технологии  

При дипломирането си учениците получават и сертификат за компютърни умения.
Професионалните паралелки завършват и с професионален разряд.


Регламент и организация на дейностите по прием на ученици
 

Резултатите от матурите Випуск 2010            Резултатите от матурите Випуск 2009

сайта на МОМН
сайта на РИО Пазарджик
ВАКАНЦИИ - линк към сайта на МОМН
ОЛИМПИАДИ - линк към сайта на МОМН


        Отчет на бюджета към З1.03.2017
        Отчет на бюджета към З0.06.2017
        Отчет на бюджета към З0.09.2017

за профилите 2016/17:


НОВ  МОДЕРЕН  ПРОФИЛ

    Специалност “Програмно осигуряване”, професия "Програмист",
със засилено изучаване на Английски език

        Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

Професията Програмист е разделена в  две направления – Приложно програмиране и Уеб дизайн и разработка

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Приложно програмиране са:

  • изграждане на приложни  програми

  • създаване на приложения за бази данни

  • програмиране на бизнес приложения

Тематичните  обхвати  в обучението на направление Уеб дизайн и разработка са:

  • създаване на уеб сайтове

  • програмиране на динамични уеб приложения

  • дизайн  на  системи за управление на съдържанието

    Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, след полагане на държавни изпити, се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Възможности за професионална реализация:
Придобилите професионална квалификация по специалността “Програмно осигуряване”, могат да намерят реализация като приложни специалисти в областта на:

  • информатиката

  • техническото осигуряване на компютърни системи

  • програмно осигуряване на компютърни системи

  • уеб програмирането

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Английски език, информатика, математика

Искате компютрите да изпълняват програми, писани от вас - изберете си профил с информатика!
Всички ползват готови програми на компютъра си, но много по - вълнуващо е да създаваш такива със С++, С# и да използваш SQL Server за база данни. Ще можете да създавате Web и Desktop приложения, което е отличен старт за вас, бъдещи високо платени IT специалисти.

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


 Английски език, биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда

Бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, еколози и още много други специалисти. Искате да сте на ниво в биологията и английския език, което ви позволява още като студенти да трупате стаж по специалността и полезни контакти във Великобритания и САЩ.
Това е вашият профил!

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по биология от удостоверението за завършен 7клас.


Математика, английски език, информационни технологии

В този профил ще овладеете до съвършенство текстообработката и електронните таблици, ще правите впечатляващи презентации, ще се занимавате с мултимедия и компютърен дизайн. Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, Flash, 3D Max, MSOffice, InDesign и други приложни програми. Ще получите отлична подготовка по математика и английски език.

Всичко това и още много са 
информационните технологии в съчетание с математика - гаранция за успешна реализация !

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Информационни технологии, английски език, информатика 

Това е профилът с най–много часове по компютърни науки. Искате да администрирате мрежи, искате да създавате анимации и да сте филмови продуценти, искате да програмирате и да проектирате нови информационни системи, искате да сте web–дизайнери и web-разработчици и езикът да е ваш помощник, то това е вашият профил! Ще придобиете знания и умения за работа с Photoshop, CorelDRAW, Flash, 3D Max, MSOffice, InDesign и други приложни програми. Ще усвоите С++, С# , SQL, HTML, CSS и други по ваше желание.

Бал за кандидатстване: оценката от тест по БЕЛ + утроената оценка от тест по математика + оценката по математика от удостоверението + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7клас.


Ние можем да ви подготвим!

Професионализма и високата квалификация на учителите
  гарантира високото качество на вашето образование.

Всички профили в съчетание с 
отличната подготовка по математика и чужд език 
/ традиция за МГ /, ви дават възможност
да продължите образованието си където пожелаете!

над 97% от всеки випуск  на МГ учат във ВУЗ


малко пояснения

Казано простичко и кратко:

В профилите с информационните технологии се набляга на уменията за ползване на готови програми и софтуерни пакети (текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, компютърна графика и анимация, мултимедия и клипове, уеб дизайн и т.н.).

В профилите с информатика превес има изучаването на езици за програмиране, алгоритми, създаване на приложни програми. Придобиват се умения за работа със средства за създаване на софтуер.

В крайна сметка компютърните умения означава да имаш понятие и от двете.

 

Иначе по-строго погледнато:

Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника. Информационните технологии обхващат практическото приложение на информатиката и в това отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини. Поради важната роля на комуникациите в съвременните средства за обработка на информация, често се използва и по-широкото понятие информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

В центъра на информационните технологии е информацията — тяхната основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с нея с помощта на изчислителна техника (компютри). Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления (процеси) да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Макар да не съществува общоприета конкретна дефиниция, обикновено под информация се разбира налично, използваемо знание. В по-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи - данни.

Теоретичната основа на информационните технологии е информатиката

Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука, за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините за нейното представяне, както и информационните процеси като композиция на основните информационни дейности и методите и средствата за тяхното автоматизиране. Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки.

През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология. Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.

В англоезичните страни информатиката се нарича computer science (компютърни науки) - официално термин informatics няма, въпреки че се използва, например в името на Международната олимпиада по информатика - International Olympiad in Informatics. Думи със сходен корен се ползват в болшинството европейско-континентални езици. Например Informatik на немски, informatique на френски, informatica на други романски.

В практиката по света има разлика в учебните програми по информатика и компютърни науки. В университети в САЩ, които имат специалност "informatics", тя обхваща и човешката страна в ползването на компютри. Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, въвеждайки класификация на ACM, създават специалност "компютърни науки", с по-специфичен фокус върху изчислителните възможности на компютърните системи.
 

Софтуерът е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за използването на компютрите за работа с информация. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение. За създаването на програмите се използват различни езици за програмиране, като написания с тях изходен код обикновено се обработва с помощта на специализиран софтуер, за да се превърне в използваем софтуер.

Софтуерът обикновено се разделя на две основни групи - системен, който има общо предназначение, и приложен, който е насочен към конкретно приложение на информационните технологии. Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер и връзката между него и потребителя. Системният софтуер обикновено е обединен в пакет от взаимодействащи си програми, наричан операционна система. Предназначението на системния софтуер е да освободи авторите на приложни програми от пряко взаимодействие с компютърния хардуер, който е много разнороден. Той дава достъп до хардуера, който е унифициран и независим от начина на работа на конкретните устройства. Приложният софтуер включва потребителските приложения и програми, работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори, уеб браузърите и т.н.