График за провеждане на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“,
който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито
 през IІ-ри учебен срок на учебната 2017 / 2018 година